Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Bolesławcu z siedzibą pod adresem: ul. Sądowa 1, 59-700 Bolesławiec;
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@vp.pl;
3.    Przetwarzanie danych osobowych, w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu odbywa się w celach:
a)    sprawowania wymiaru sprawiedliwości,
b)    procesu rekrutacyjnego,
c)    procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
d)    realizacji umów cywilnoprawnych,
e)    realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
f)    prowadzenia sprawozdawczości,
g)    prowadzenia działalności finansowej,
h)    prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
i)    realizacji zadań z zakresu działalności komorników, notariuszy oraz asesorów,
j)    udostępniania informacji publicznej,
k)    rozpatrywania skarg i wniosków,
l)    zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia,
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6, 9, 10 RODO.
5. Posiadają Państwo następujące prawa: 
a)    dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów,
b)    prawo do usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
c)    prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
d)    prawo do wniesienia sprzeciwu,
e)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
f)    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8.  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.

Zgodnie z art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 24 maja 2018 r. informujemy, że:
Inspektorem Ochrony Danych jest: Rafał Guzik / kontakt: abi@vp.pl

Rejestr zmian dla: Klauzula informacyjna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Chmiel
Dokument z dnia:
2018-08-08
Publikacja w dniu:
2018-08-08
Opis zmiany:
b/d