Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACJYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
SĄD REJONOWY W BOLESŁAWCU

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorami Państwa danych osobowych są:
• Prezes Sądu Rejonowego w Bolesławcu,
• Dyrektor Sądu Rejonowego w Bolesławcu,
• Minister Sprawiedliwości, w zakresie realizowanych zadań.

2. Dane kontaktowe Administratora, jakim jest Prezes Sądu oraz Dyrektor Sądu:
ul. Sądowa 1, 59-700 Bolesławiec
tel. : 075 64 69 500
fax.: 075 64 69 534
e-mail: info@boleslawiec.sr.gov.pl

3. Adres do kontaktu powołanego Inspektora Ochrony Danych: abi@vp.pl

4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w związku z:
• realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą odpowiednie organy publiczne oraz inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się przez Sąd z obowiązków, które na nim spoczywają. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty ściśle współpracujące z Administratorem.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności zgodnie z przepisami regulującymi kwestię archiwizacji dokumentów.

7. Przysługują Państwu prawa do:
• dostępu do danych,
• sprostowania danych,
• usunięcia danych (bycie zapomnianym) – w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Sądzie lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
• ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu.

8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Rejestr zmian dla: Klauzula informacyjna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Chmiel
Dokument z dnia:
2019-03-01
Publikacja w dniu:
2019-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Chmiel
Dokument z dnia:
2018-08-08
Publikacja w dniu:
2018-08-08
Opis zmiany:
b/d