Nieodpłatna Pomoc prawna

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 
Szczegółowe warunki udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady jej dokumentowania określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015 r. poz. 1255).

Informacje o bezpłatnej pomocy prawnej można znależć pod adresem:

http://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu Bolesławieckiego są zlokalizowane w następujących miejscach:
 1. Punkt pomocy prawnej w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu
  ul. Armii Krajowej 12, Bolesławiec
  czynny: poniedziałek- piątek godz. 10.00- 14.00
 2. Punkt pomocy prawnej w Gminie Gromadka
  Wierzbowa 19
  czynny: poniedziałek 14:00-19:00
                wtorek-piątek 10:00-15:00
 3. Punkt pomocy prawnej w Gminie Nowogrodziec
  ul. Asnyka 53, Nowogrodziec
  czynny: poniedziałek- piątek godz. 8:00- 12.00

 

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna  - na etapie przedsądowym – przysługuje osobie fizycznej

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
 5. która nie ukończyła 26 lat,
 6. która ukończyła 65 lat,
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
 8. która jest w ciąży 
   

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje osoba uprawniona poprzez:

 • przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  -  osoba o której mowa w pkt. 1 powyżej
 • przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;  - osoba  o której mowa w pkt. 2 powyżej
 • przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;  -  osoba o której mowa w pkt. 3 powyżej
 • przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa; -  osoba o której mowa w pkt. 4 powyżej
 • przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;  - osoba o której mowa w pkt. 5 i 6 powyżej
 • złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności tj. klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, awaria techniczna powodująca sytuację zagrożenia lub poniesienia; straty -  osoba o której mowa w pkt. 7 powyżej
 • przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę -  osoba o której mowa w pkt. 8 powyżej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 


Rejestr zmian dla: Nieodpłatna Pomoc prawna