Prezes Sądu

 • Prezes tego Sądu - SSR Joanna Moroz-Korycka.

  Sekretariat Prezesa
  ul. Sądowa 1 59-700 Bolesławiec
  tel. 075-64-69-501
  fax. 075-64-69-534
  email: oddz.adm@boleslawiec.sr.gov.pl

  Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 10:00-12:00 - po uprzednim skontaktowaniu się z Sekretariatem Prezesa (pok nr 16 I piętro)- z wyłaczeniem okresu wypełniania czynności orzeczniczych i innych czynności służowych.

 

Prezes Sądu Rejonowego kieruje powierzonym mu sądem i reprezentuje go na zewnątrz, pełni czynności administracji sądowej oraz sprawuje nadzór nad działalnością sądu.


W szczególności do kompetencji Prezesa Sądu Rejonowego w Bolesławcu należy:

1. Kieruje i reprezentuje Sąd na zewnątrz - z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu Rejonowego w Bolesławcu.

2. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i kuratorów sądowych.

3. Ustala podział czynności sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów.

4. Powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia ich z pełnienia powierzonych funkcji.

5. Dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym Sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i nadzoruje sprawność postępowania sądowego.

6. Realizuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 j.t.).

7. Jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t.).

8. Udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764).

9. Podejmuje czynności przy wykonywaniu orzeczeń dotyczących należności sądowych zastrzeżone w przepisach szczególnych dla prezesa sądu oraz nadzoruje w tym zakresie windykację należności sądowych.

10. Sprawuje nadzór służbowy nad Dyrektorem Sądu.

11. Sprawuje nadzór nad sprawami obronnymi, ochrony informacji niejawnych i kancelarii tajnej.

12. Sprawuje bezpośredni nadzór nad:

- oddziałem administracyjnym,

 - kuratorami sądowymi,

 - sprawami „OZ”.

13. Współpracuje z Radą Ławniczą.

14. Przewodniczy i orzeka w IV Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Bolesławcu.

  
 • Prezesa Sądu zastępuje Wiceprezes Sądu - SSR Ilona Kata,a w razie jego nieobecności – wyznaczony sędzia.

W szczególności do kompetencji Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Bolesławcu należy:

 1. Nadzór nad działalnością  komorników sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu.

 2. Nadzór nad archiwum zakładowym Sądu. 

 3. Przewodniczenie i orzekanie w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Bolesławcu.

 
 

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu